اسرار صحبت کردن
اصل ۱ : به زبان بیاورید
آنچه را که در ذهن دارید، به زبان بیاورید. خواسته ها، نگرانی ها و آرزوهای خود را بیان کنید.

▪️خواسته های خود را واقعا به زبان بیاورید.
اشاره یا ارتباط غیرمستقیم، روشی پر خطر و کم نتیجه است.بیان روشن احساسات و خواسته ها از هر نظر روش موثری است.

▪️ از آرزو کردن و از خود پرسیدن بپرهیزید.
آرزوی اینکه همسر شما فکرتان را بخواند و اینکه گمان کنید می توانید فکر او را بخوانید، باعث ناامیدی هر دوی شما می شود. به جای آرزو کردن یا از خود پرسیدن، بگویید و سوال کنید.

▪️ از “می دونی که من فکر می کنم..” بپرهیزید.
شاید چون همسر شما قبلا در مورد خاصی توانسته است فکر شما را بخواند، وسوسه بشوید که صحبت خود را این طور شروع کنید: ” می دونی که من چی فکر می کنم..” اما به جای این کار بهتر است که فقط فکر خود را مطرح کنید؛ چون این طرز صحبت کمی انتقادی به نظر می آید و طرف مقابل را به جبهه گیری وا می دارد.

▪️ درباره ی ” خواستن” های خود حرف بزنید نه ” نخواستن” ها
صحبت کردن درباره ی آنچه نمی خواهید، نگرانی شما را نشان می دهد اما خواسته های شما را نشان نمی دهد. این کار مثل آن است که به جای عکس رنگی، نگاتیو فیلم را به طرف مقابل بدهید. تشخیص اینکه فیلم بعد از ظهور چگونه خواهد شد، واقعا مشکل است. روش بهتر این است که تصویر واقعی و مثبت خواسته ی خود را ارائه کنید.

▪️درخواست کنید، شکایت نکنید
شکایت بر گذشته تاکید می کند و موجب ناامیدی می شود، چون گذشته را نمی توان تغییر داد. اما درخواست کردن برخواسته ی شما انگشت می گذارند، به رفتارهای آتی اشاره می کند و برای بهبود حال، راه حلی پیشنهاد می کند. گاه شکایت ها به صورت سوال مطرح می شوند. از “چرا نمی تونی..؟” ها پرهیز کنید.جمله هایی از قبیل ” تو باید فلان کار رو می کردی” هم نوعی شکایت کردن است.