مدرسان: آقای دکتر دوایی و آقای دکتر رضازاده
هزینه شرکت: ۱۲۰ هزار تومان
زمان: یکشنبه ۴ اسفند ساعت ۱۸-۲۰

نقش والدین در انگیزه بخشی به فرزندان

  • فارسی وارد نمایید
  • قیمت: 120,000 تومان