مرحله 1 از 4

از شما دعوت می‌کنیم اگر دوس داری بدونی که چه کمکی می‌تونیم بکنیم که تو به انتخاب درست‌تر، روش بهتر، و در نهایت رضایت بیشتر، در موفقیت‌هایت برسی؛ پیشنهاد می‌کنیم یک بعد ازظهرت را با ما در روشنا بگذرانی.

 تاریخ: 1 شنبه 20 اسفندماه 

ساعت: 17 الی 20

باحضور: دکتر مستوره سادات مدرسی

مهندس محمد پورمهدیان          

سرکارخانم ترانه ریسمانچیان          

          

نکات مهم(ضروری)