مرحله 1 از 4

کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی در زوج و خانواده (دوره دوم)

باحضور: دکتر نوح افشار 

موضوعات:

 ارزیابی و تغییر در رویکردهای ناکارآمد 

مهارت کنترل خشم 

مهارت مواجهه با همسر عصبانی 

زمان: شنبه ها به مدت 3 جلسه ساعت 17 تا 19 

شروع از: 2 دی 

نکات مهم(ضروری)