مرحله 1 از 4

"کارگاه نوجوانم، آشنای دور..." (دوره دوم)

موضوعات:

_عبور از دوران پر التهاب بلوغ 

_مخرب‌های رابطه با نوجوان

_باورهای والدین کنترل‌گر

_بدون کنترل چه کار کنیم؟

_موتور محرک رفتارهای نوجوان

_بازخورد موثر 

_نفوذ به قلعه نفوذناپذیر نوجوان

مخاطب: والدین نوجوانان 12 تا 20 سال

زمان: یک‌شنبه 13 اسفند

ساعت: 16 الی 20

نکات مهم(ضروری)