مرحله 1 از 4

"کارگاه نوجوانم، آشنای دور..."

موضوعات:

_عبور از دوران پر التهاب بلوغ 

_مخرب‌های رابطه با نوجوان

_باورهای والدین کنترل‌گر

_بدون کنترل چه کار کنیم؟

_موتور محرک رفتارهای نوجوان

_بازخورد موثر 

_نفوذ به قلعه نفوذناپذیر نوجوان

مخاطب: والدین نوجوانان 12 تا 20 سال

زمان: دوشنبه 9 بهمن‌ و چهارشنبه 11 بهمن

         ساعت 18:30 الی 20:30

نکات مهم(ضروری)