مرحله 1 از 4

کارگاه سازه‌های روان‌شناسی در شعر کهن پارسی با رویکرد تربیتی و با تاکید بر سعدی و مولوی (حضوری) 

باحضور: دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

موضوعات: 

ناهمزبانی و خصومت

خودمیان‌بینی 

قضاوت‌گری و دلیل تراشی 

سرزنش‌گری قالب‌گرایانه 

ناهمدلی و گسست نسلی 

تاریخ: یک‌شنبه ها به مدت 5 جلسه 

از تاریخ 2 اردیبهشت 

ساعت: 17 الی 18:30 

نکات مهم(ضروری)