مرحله 1 از 4

کارگاه شناخت بخش ناهشیار: 

در این دوره از چه صحبت میکنیم؟ 

1) از افکار درونی خود صحبت میکنیم. 

2) از بخش خود سرزنشگرمان آگاه خواهیم شد. 

3) سعی میکنیم تا با خطاهای شناختیمان در مسائل روزمره آشنا بشیم. 

ویژه بزرگسالان (18 سال به بالا) 

جمعه 26 آبان ساعت 16 الی 18 

با حضور: آقای میرحسینی 


نکات مهم(ضروری)