مرحله 1 از 4

روزهای چهارشنبه (به مدت 8 جلسه) 

شروع دوره: از 3 آبان 

با حضور سرکار خانم هدا ضرابی (کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت)

موضوعات: 

گسترش تفکر تاملی 

تقویت مهارت های استدلال ورزی

پرورش تفکر انتقادی  

دانش آموزان پایه سوم و چهارم دبستان: ساعت 16 الی 17 

دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان: ساعت 17:30 الی 18:30 


نکات مهم(ضروری)